Taksiarchis crossroad

Straight to enter Chora village - Right to go to Pothia (Kalymnos town) without entering Chora

Contact us

0030-6947604120, 0030-22430-47890

Kalymnos Island