Taksiarchis crossroad

Straight to enter Chora village - Right to go to Pothia (Kalymnos town) without entering Chora

Kalymnos Island